Pogosta vprašanja

Ali bo tudi letos potekala akcija zbiranja odpadne električne in elektronske opreme s premično zbiralnico?

Akcijo zbiranja odpadne električne in elektronske opreme (OEEO) s premično zbiralnico izvajamo 1-krat letno in sicer za prebivalce podeželja na območju občin Kamnik in Postojna. Več o ločenem zbiranju OEEO si lahko preberete na tej povezavi.

Akcijo izvedemo 1. soboto v septembru.

Ali lahko pri vas dobim kompostnik?

Trenutno ne nudimo nakupa kompostnika. V primeru promocijske akcije, vas bomo o možnosti nakupa obvestili preko običajnih medijev.

Ali sprejemate tudi odpadne gume?

Da. V skladu z Uredbo o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov (Uradni list RS, št. 33/17 in 60/18) imamo kot izvajalec javne službe zbiranja dolžnost prevzemati odpadne gume od fizičnih oseb, vendar le v količini do 50 kg letno. V zbirnem centru ne smemo prevzemati odpadnih gum od pravnih oseb. Vse prevzete odpadne gume brezplačno predamo družbam, ki zagotavljajo podaljšano odgovornost proizvajalcev.

Bodite pozorni:

 • Odpadne avtomobilske gume je možno oddati le direktno v zbirni center. Opozarjamo vas, da je oddaja odpadnih avtomobilskih gum v okviru oddaje kosovnih odpadkov prepovedana!!!
Ali sprejemate odpadke iz azbesta, na primer odslužene »salonitke«?

Uporabniki lahko odpadke iz azbesta, na primer odslužene »salonitke«, oddate v zbirni center. Ker tovrstni odpadki ne spadajo med komunalne odpadke iz gospodinjstev in ker pri ravnanju z njimi nastanejo dodatni stroški iz naslova primerne končne oskrbe, jih sprejemamo le proti plačilu.

Strošek prevzema ene (1) tone odpadkov iz azbesta znaša:

Občani Kamnika in Komende:

 • zaščiten: 249,1 EUR
 • nezaščiten: 266,2 EUR

Občani Postojne* in Pivke:

 • zaščiten: 287,3 EUR
 • nezaščiten: 304,4 EUR

*  občina Postojna svojim občanom krije znesek 155,25 EUR/tono brez DDV oz. 170,00 EUR/t z vključenim DDV. Razliko do polne cene, veljavne po ceniku, krije občan.

Na splošno o azbestu:

Priprava in način oddaje odpadkov iz azbesta:

Biološko razgradljive kuhinjske odpadke želim zbirati v tipski rjavi posodi.

Če ne želite več zbirati biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov na način kompostiranja v lastnem vrtu z uporabo kompostnika oziroma bi želeli za zbiranje tovrstnih odpadkov uporabljati rjavo posodo vas prosimo, da izpolnite in posredujete obrazec “Naročilo posode za ločeno zbiranje biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov“.

Po prejemu naročila vas bomo najkasneje v dveh (2) delovnih dneh obvestili o datumu dostave zabojnika oziroma kdaj lahko zabojnik brezplačno prevzamete v zbirnem centru.

Kakšne so kazni za nepravilno ravnanje z odpadki?

Višina kazni za nepravilno ravnanje z različnimi vrstami odpadkov je odvisna od odločitve pristojnih občinskih organov in se od občine do občine razlikuje ter je definirana v občinskem odloku o izvajanju gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki.

OBČINA KAMNIK

Z globo v višini 100 € se kaznuje občan, če:

 • ne uporablja storitve izvajalca javne službe v skladu z določili Odloka o zbiranju komunalnih odpadkov v občini Kamnik in drugih predpisov, ki urejajo ravnanje s komunalnimi odpadki (člen 8),
 • ne obvesti izvajalca javne službe o pridobitvi statusa uporabnika storitev v 15. dneh od izpolnitve predpisanih pogojev (člen 8 in prva alineja člena 32),
 • redno ne prepušča komunalnih odpadkov in jih ne ločuje v skladu z zagotovljenimi storitvami javne službe (člen 15, 16 in 17),
 • ne zagotovi zbiranja odpadkov na zbirnem mestu tako, da se prepreči onesnaževanje okolice (prvi odstavek člena 20),
 • ne odstrani praznega zabojnika iz prevzemnega mesta po prevzemu odpadkov (drugi odstavek člena 20),
 • ne odstrani nezakonito odloženih odpadkov in jih ne odpelje na odlagališče, kot to določa 26. člen odloka,
 • kot lastnik ali upravitelj novega ali obnovljenega objekta pisno ne obvesti izvajalca javne službe najkasneje v 15 dneh o začetku uporabe objekta (druga alineja člena 32),
 • ne zagotovi neoviranega dostopa izvajalcu javne službe do prevzemnega mesta (deseta alineja člena 32),
 • prepušča odpadke v zabojnikih za ločeno zbiranje frakcij, ki niso namenjene tem odpadkom (prva alineja člena 33),
 • meša nevarne frakcije z ločenimi frakcijami ali komunalnimi odpadki ali meša posamezne nevarne frakcije med seboj (druga alineja člena 33),
 • prepušča odpadne prenosne baterije ali akumulatorje kot mešani komunalni odpadek (tretja alineja člena 33),
 • prepušča odpadno električno in elektronsko opremo kot mešani komunalni odpadek (četrta alineja člena 33),
 • namešča zabojnike za odpadke zunaj predvidenega prevzemnega mesta (šesta alineja člena 33),
 • odlaga odpadke ob posodah ali zabojnikih (sedma alineja člena 33),
 • odlaga vroč pepel, tople ogorke, zdravstvene odpadke, gradbene odpadke, gradbeni material in kamenje, odpadke v tekočem stanju v zabojnike za komunalne odpadke (osma alineja člena 33),
 • brska po zabojnikih ter razmetava odpadke (deseta alineja člena 33),
 • poškoduje naprave in opremo izvajalca ter piše na zabojnike za odpadke ter lepi plakate nanje (enajsta alineja člena 33),
 • sežiga ali odlaga odpadke v objektih ali na zemljiščih, ki niso namenjeni za odstranjevanje komunalnih odpadkov ali ravna s komunalnimi odpadki v nasprotju z določili odloka in drugih predpisov, ki urejajo ravnanje s komunalnimi odpadki (štirinajsta alineja člena 33).

OBČINA KOMENDA

Z globo v višini 417,293 € se kaznuje občan, če:

 • se ne vključi v obstoječi sistem ločenega zbiranja odpadkov in ne ločuje odpadkov (5. in 6. člen Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Komenda),
 • ne vzdržuje zbirnega in odjemnega mesta na način, da ustreza estetskim, higiensko-tehničnim in požarno-varstvenim pogojem in da ne ovira ter ogroža prometa na javnih prometnih površinah,
 • ne odlaga odpadkov v za-to predvidene oziroma določene posode za ločeno zbiranje različnih vrst odpadkov,
 • odlaga odpadke ob posodah za ločeno zbiranje različnih vrst odpadkov,
 • v tipske posode in vrečke odlaga odpadke v tekočem stanju, ki sodijo v kanalizacijo ali v čistilno napravo,
 • v tipske posode in vrečke odlaga kužen material in tleče, lahko vnetljive, gorljive, eksplozivne, reaktivne, jedke, dražljive, strupene ter radioaktivne odpadke,
 • v tipske posode in vrečke odlaga gradbeni material, kosovne odpadke, nevarne odpadke, usedline iz kanalizacije in cestnih požiralnikov ter crkovino,
 • po izpraznitvi ne vrne posode za ločeno zbiranje odpadkov iz prevzemnega na zbirno mesto,
 • sežiga odpadke na način, da onesnažuje zrak ali drugače moti sosede in če sežiga rastlinske ostanke iz naslova urejanja oziroma čiščenja vrta po 18. uri ter ob nedeljah in praznikih.

OBČINA POSTOJNA

 Z globo v višini 200 € se kaznuje občan, če:

 • za čas do prevzema odpadkov ne zagotovi, da je embalaža za zbiranje odpadkov nameščena na zbirnem mestu v ali ob objektu, vendar ne na javnih površinah in tako, da povzročitelji, ki v objektu prebivajo ali v njem izvajajo dejavnost, neovirano zbirajo odpadke ter jih odlagajo v embalažo, za zbiranje odpadkov
 • ne zagotovi, da je embalaža za zbiranje odpadkov ali odpadki, ki se zbirajo izven embalaže za zbiranje, na prevzemnem mestu samo v času, ki je s koledarjem odvozov odpadkov ali drugim naznanilom občine ali izvajalca določen za njihov prevzem
 • ne skrbi za urejenost in čistočo zbirnih mest ter skupnih zbirno-prevzemnih mest,
 • ima občasno več odpadkov, kot dopušča njegova embalaža za zbiranje odpadkov in jih ne odloži v dodatno embalažo za zbiranje odpadkov ali pa prepusti v zbirnem centru, če ta omogoča njihovo prevzemanje,
 • ne zagotovi ustreznega števila vrečk za zbiranje posameznih vrst odpadkov in jih na dan prevzemanja ne dostavi na prevzemno mesto, kadar cesta, ki vodi do prevzemnih mest ne omogoča dovoza za specialna vozila izvajalca,
 • ne ravna tako, da iz celotnega snovnega toka odpadkov, ki jih povzroči izloči in ločeno prepusti izvajalcu čim več ločenih frakcij, nevarnih frakcij in drugih vrst komunalnih odpadkov, da mu ostane čim manj mešanih komunalnih odpadkov,
 • pri ravnanju z odpadki ne upošteva predpisov in navodil Republike Slovenije ter občine, ki urejajo področje ravnanja z odpadki ter navodil izvajalca,
 • nastalih odpadkov ne zbira in ločuje na izvoru njihovega nastajanja ter jih ne odlaga v embalažo za zbiranje, ki je v skladu z letnim programom namenjena za prevzemanje posameznih vrst odpadkov,
 • ne prepušča ločenih frakcij in odpadne embalaže v zbiralnicah ločenih frakcij ter zbirnem centru, v času njegovega obratovanja,
 • ne prepušča nevarnih frakcij pri občasnem prevzemanju nevarnih frakcij v premični zbiralnici nevarnih frakcij in v zbiralnici nevarnih frakcij, v času njenega obratovanja,
 • ne hrani odpadkov na zbirnem mestu vse dokler jih ne prepusti izvajalcu, varno in neškodljivo za ljudi in okolje,
 • v primeru potreb sam ne zamenja embalaže za zbiranje odpadkov,
 • v primeru drugih sprememb le-teh pravočasno ne sporoči izvajalcu,
 • pri zbiranju odpadke meša, da jih ni več možno izločevati za namene uporabe oziroma predelave,
 • meša nevarne frakcije z drugimi vrstami odpadkov ali meša posamezne vrste nevarnih frakcij med seboj,
 • prepušča ločene frakcije, ki so onesnažene z nevarnimi snovmi ali so pomešane z nevarnimi frakcijami,
 • prepušča odpadke v embalaži, ki ni namenjena za njihovo zbiranje in prepuščanje,
 • piše ali lepi plakate na embalažo za zbiranje odpadkov ali jih namerno uničuje,
 • v embalažo za zbiranje odpadkov odlaga, zliva ali postavlja nevarne frakcije, klavniške odpadke, odpadni gradbeni material in kamenje, bolnišnične odpadke iz zdravstvenih in veterinarskih dejavnosti, tople ogorke in pepel, kosovne odpadke in odpadke v tekočem stanju, gošče in usedline ne glede na vrsto odpadka,
 • ne zagotovi, da so odpadki na dan prevzemanja na prevzemnih mestih še pred začetkom delovnega časa, najpozneje do 6. ure zjutraj na dan odvoza,
 • embalaže za zbiranje odpadkov po praznjenju ne vrne in namesti nazaj na zbirno mesto,
 • ne zagotovi, da so pokrovi embalaže za zbiranje odpadkov popolnoma zaprti, ne glede na to ali se nahajajo na zbirnem ali prevzemnem mestu,
 • odpadke, ki jih zbira mora zbirati v embalaži za zbiranje odpadkov odloži ob embalažo,
 • izvajalcu v zimskem času ne omogoči dovoz do prevzemnega mesta,
 • opusti uporabo storitev javne službe in odpadke kopiči, jih sežiga ali odlaga v objektih ali na zemljiščih, ki niso namenjena za odstranjevanje teh odpadkov,
 • za odpadke, ki jih kopiči, sežiga ali jih namerava sežgati ali jih odloži izven odlagališča, ki je namenjeno odlaganju teh odpadkov, ne zagotovi predelave ali odstranitve v skladu s predpisi, ki urejajo ravnanje z odpadki,
 • izvajalcu ne posreduje točnih podatkov o dejstvih, ki vplivajo na pravilen obračun storitev javne službe (naslov, dejavnost, velikost zabojnikov) ter izvajalca sproti ne obvešča o vseh spremembah teh podatkov.

OBČINA PIVKA

 Z globo v višini 400 € se kaznuje občan, če:

 • ne uporablja storitev zbiranja komunalnih odpadkov kot to določa 44. člen: »Uporaba storitev javne službe je za povzročitelje komunalnih odpadkov obvezna. Povzročitelji komunalnih odpadkov ravnajo s komunalnimi odpadki tako, da izločijo in ločeno prepustijo izvajalcu javne službe čim več ločenih frakcij, nevarnih frakcij in drugih vrst komunalnih odpadkov, da jim ostane čim manj ostanka komunalnih odpadkov.«

Nadalje morajo občani:

 •  ločeno zbirati ostanek komunalnih odpadkov, mešano odpadno embalažo ter biološko razgradljive kuhinjske odpadke v tipskih zabojnikih oziroma vrečkah in jih ločeno zbrane prepuščati izvajalcu (izjema so le gospodinjstva, ki biološko razgradljive kuhinjske odpadke kompostirajo v lastnem vrtu),
 • na ekoloških otokih oddajati ločeno zbrano mešano odpadno embalažo (črna posoda z rumenim pokrovom), papir in karton ter papirno in kartonsko embalažo (črna posoda z modrim pokrovom) ter steklo in stekleno embalažo (črna posoda z zelenim pokrovom),
 • v zbirni center oddajati različne frakcije komunalnih odpadkov,
 • nevarne in kosovne odpadke oddajati v zbirni center ali pa v okviru organiziranih akcij s premično zbiralnico.

Občani ne smejo:

 • v tipizirane posode in vrečke odlagati nevarne odpadke, gradbeni material in kamenje, bolnišnične odpadke iz zdravstvenih in veterinarskih dejavnosti, tople ogorke in pepel, kosovne odpadke, odpadke iz vrtov, odpadke v tekočem stanju ter gošče in usedline ne glede na vrsto odpadka,
 • mešati odpadkov med seboj, da jih ni več možno izločevati za namene ponovne uporabe oziroma predelave,
 • mešati nevarne odpadke med seboj oziroma z ločenimi frakcijami ali ostalimi komunalnimi odpadki,
 • izvajalcu oddajati odpadna zdravila, olja ali druge ločene frakcije za katere je s predpisi urejeno zbiranje in prevzemanje na drugačen način,
 • izvajalcu oddajati ločene frakcije, ki so onesnažene z nevarnimi snovmi kot ločene frakcije in ne kot nevarne odpadke,
 • v tipske posode oziroma vrečke za zbiranje določene vrste odpadkov odlagati odpadke, ki tja ne sodijo,
 • pisati ali lepiti plakate na posode za zbiranje odpadkov oziroma le-te namerno uničevati,
 • odlagati odpadke ob ali na posode oziroma prepuščati odpadke v vrečkah, ki temu niso namenjene,
 • opustiti uporabo storitev javne službe in kopičiti komunalne odpadke, jih sežigati ali odlagati v objektih ali na zemljiščih, ki niso namenjeni za odstranjevanje komunalnih odpadkov,
 • prepuščati odpadke, ki niso kosovni odpadki, na prevzemnih mestih za kosovne odpadke.

Opozarjamo še:

 • na dan prevzema odpadkov je potrebno zagotoviti, da so posode za mešano odpadno embalažo in biološko razgradljive kuhinjske odpadke postavljene na prevzemno mesto še pred začetkom delovnega časa za prevzemanje odpadkov,
 • po praznjenju je potrebno posode namestiti nazaj na zbirno mesto,
 • pokrovi posod morajo biti zaprti ne glede na to ali se nahajajo na zbirnem ali prevzemnem mestu, 
 • v zimskem času je potrebno redno odstranjevati sneg ob tipiziranih posodah oziroma na njihovih pokrovih, tako da se lahko izvede praznjenje,
 • izvajalcu je potrebno sporočati spremembe, ki vplivajo na obračun  storitev ravnanja s komunalnimi odpadki.
Kaj je komunalni odpadek?

Komunalni odpadek je odpadek iz gospodinjstva ali njemu po naravi ali sestavi podoben odpadek iz proizvodnje, trgovine ali druge dejavnosti, ki nastaja na območju določene občine.

Kaj je odpadek?
Odpadek je snov ali predmet, ki ga imetnik zavrže, namerava zavreči ali mora zavreči.
Kaj je to premična zbiralnica?
Premična zbiralnica je tovorno vozilo, ki je opremljeno s tipskimi posodami za ločeno zbiranje različnih vrst odpadkov. Uporablja se predvsem za organizirane akcije zbiranja nevarnih odpadkov in odpadne električne in elektronske opreme.
Kaj je zbirno mesto in kaj prevzemno mesto?

Zbirno mesto je ustrezno urejen prostor, kjer povzročitelji odpadkov odlagajo ločeno zbrane odpadke v za-to predvideno embalažo (zabojnik oziroma vreča), do oddaje le-teh na dan rednega praznjenja.

Prevzemno mesto je ustrezno urejen prostor, kjer povzročitelji odpadkov prepuščajo izvajalcu odvoza odpadkov določene ločeno zbrane odpadke po sistemu »od vrat do vrat« (mešani komunalni odpadki, mešana odpadna embalaža, biološko razgradljivi kuhinjski odpadki). Prepuščanje se izvrši na dan rednega odvoza, ki je natančno določen v letnem koledarju odvozov.

Bodite pozorni:

 • da je prevzemno mesto urejeno na način, da je na dan praznjenja posode za določeno vrsto odpadkov, v vseh okoliščinah, dostopno za specialno smetarsko vozilo, ki opravlja praznjenje,
 • da je lahko prevzemno mesto oddaljeno od poti specialnega smetarskega vozila največ 10 m (Občina Pivka) oziroma 15 m (Občina Postojna) oziroma 20 m (Občina Kamnik) oziroma se nahaja ob robu pločnika ali ceste, s katere izvajalec redno odvaža odpadke (Občina Komenda),
 • da je za urejenost zbirnega in prevzemnega mesta odgovoren povzročitelj odpadkov oziroma lahko tudi izvajalec odvoza, v primeru, da je povzročil onesnaženje,
 • da mora povzročitelj odpadkov, na dan odvoza posamezne vrste odpadkov, premakniti posodo z odpadki iz zbirnega mesta na prevzemno mesto do 6. ure zjutraj (Občina Postojna) oziroma do 5. ure zjutraj (Občina Komenda) oziroma pred predvidenim praznjenjem (Občina Kamnik in Pivka) ter jo po izpraznitvi v najkrajšem možnem času prestaviti nazaj na zbirno mesto,
 • da je lahko zbirno mesto hkrati tudi prevzemno mesto.
Kako je z oddajo hladilnika, glasbenega stolpa, varčnih žarnic, in podobno?

Za tovrstne odpadke se uporablja skupni izraz odpadna električna in elektronska oprema (OEEO). To so vsi tisti proizvodi, ki za svoje delovanje potrebujejo električno energijo. Več o oddaji OEEO si lahko preberete tu.

Kakšne so obveznosti občana z vidika ravnanja s komunalnimi odpadki?

Občan je dolžan:

 • ločeno zbirati različne vrste komunalnih odpadkov v za to predvideni embalaži (posoda, vreča) in jih prepuščati izvajalcu odvozov odpadkov na točno določenih prevzemnih mestih v skladu z letnim koledarjem odvozov in obstoječim standardom ravnanja z različnimi komunalnimi odpadki,
 • vzdrževati čistočo na zbirnih in prevzemnih mestih ter gospodarno ravnati z embalažo (posodami) za ločeno zbiranje komunalnih odpadkov,
 • sporočati izvajalcu odvozov vse spremembe, ki vplivajo na obračun storitev ravnanja s komunalnimi odpadki (sprememba števila članov v gospodinjstvu, sprememba začasnega oziroma stalnega bivališča, sprememba plačnika storitev, in tako dalje …).

Bodite pozorni:

 • da so pokrovi posod za ločeno zbiranje različnih komunalnih odpadkov na zbirnih in prevzemnih mestih zaprti (zagotavljanje ustrezne higienske in estetske ravni),
 • da viške odpadkov odlagate le v tipske vreče izvajalca odvozov, v nasprotnem primeru odpadki ne bodo odpeljani (rdeče vreče za ločeno zbiranje mešanih komunalnih odpadkov in rumene vreče za ločeno zbiranje mešane odpadne embalaže),
 • da je v posode oziroma vreče za ločeno zbiranje odpadkov prepovedano odlagati naslednje odpadke:
  • nevarne odpadke (oddaja v okviru akcije zbiranja s premično zbiralnico ali direktno v zbirni center – velja za občane Postojne),
  • gradbene odpadke in izolacijski material (oddaja v zbirni center),
  • kosovne odpadke (oddaja na podlagi izpolnjenega kupona – območja vasi občine Postojna in Pivka ter celotno območje občine Kamnik in Komenda; oddaja v okviru akcije zbiranja v odprtih zabojnikih – naselja Postojna, Pivka in Prestranek),
  • zeleni vrtni odpad (oddaja v zbirni center oziroma naročilo individualnega odvoza proti plačilu),
  • odpadke iz opravljanja dejavnosti (pomije, bolnišnične odpadke iz zdravstvenih in veterinarskih dejavnosti, odpadno folijo senenih bal, in tako dalje …),
  • klavniške odpadke.
Kam lahko prinesem zbrane nevarne odpadke?

Vse o načinu oddaje nevarnih odpadkov, si lahko preberete na tem mestu.

Kdaj boste oprali in razkužili posode za ločeno zbiranje odpadkov?

V podjetju PUBLICUS, d.o.o., Ljubljana posedujemo specializirana smetarska vozila, ki omogočajo tudi pranje in razkuževanje posod za ločeno zbiranje različnih vrst odpadkov. Pranje in razkuževanje posod se izvaja v spomladanskem in jesenskem času, v skladu s terminskim planom.

Občina Postojna in Pivka:

 • 1-krat letno pranje in razkuževanje posod za ločeno zbiranje mešanih komunalnih odpadkov in posod nameščenih na “ekoloških otokih”.
 • 2-krat letno pranje in razkuževanje posod za ločeno zbiranje biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov.

Občina Kamnik in Komenda:

 • 2-krat letno pranje posod za ločeno zbiranje mešanih komunalnih odpadkov, mešane odpadne embalaže, biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in posod nameščenih na “ekoloških otokih”.
Kdo je imetnik komunalnih odpadkov?
Imetnik komunalnih odpadkov je povzročitelj odpadkov ali pravna ali fizična oseba, ki ima odpadke v posesti.
Kdo je povzročitelj komunalnih odpadkov?
Povzročitelj komunalnih odpadkov je vsak prebivalec določene občine in vsaka fizična ter pravna oseba, ki izvaja dejavnost na območju določene občine, ki povzroča nastajanje odpadkov.
Mešano odpadno embalažo želim zbirati v tipski črni posodi z rumenim pokrovom.

Če ne želite več zbirati mešane odpadne embalaže v rumenih vrečah oziroma bi želeli za zbiranje tovrstnih odpadkov uporabljati posodo z rumenim pokrovom vas prosimo, da izpolnite in posredujete obrazec “Naročilo posode za ločeno zbiranje mešane odpadne embalaže“.

Po prejemu naročila vas bomo najkasneje v dveh (2) delovnih dneh obvestili o datumu dostave zabojnika oziroma kdaj lahko zabojnik brezplačno prevzamete v zbirnem centru. 

Na kaj moram biti pozoren, ko pripeljem odpadke v zbirni center?

Vsak občan se mora zavedati, da na območju zbirnega centra nenehno potekajo delovni procesi ravnanja s komunalnimi odpadki, ki vključujejo tudi delo z zahtevnejšimi delovnimi stroji. Zaradi zagotavljanja varnosti tako zaposlenih kot obiskovalcev zbirnega centra je tako nujno, da celoten postopek oddaje odpadkov s strani občana poteka po točno določenem »protokolu.« Več o ločenem zbiranju odpadkov v zbirnem centru in postopku oddaje, si lahko preberete tu.

Ne vem kam naj odložim odpadno folijo od senenih bal in zaščitno mrežico.

V podjetju PUBLIKUS, d.o.o., Ljubljana omogočamo brezplačen sprejem odpadne folije od senenih bal v naših zbirnih centrih. Brezplačno sprejmemo le folijo, ki je ločena od zaščitne mrežice, ker slednje ni mogoče predelati (odlaganje na odlagališču) in ni onesnažena s silažo oziroma zemljo. Ločeno zbrano zaščitno mrežico (tudi v razsutem stanju) lahko prav tako oddate v zbirni center, vendar proti plačilu.

Strošek prevzema zaščitne mrežice:

 1. Občina Kamnik in Komenda – 0,15 EUR/kg.
 2. Občina Postojna in Pivka – 0,14 EUR/kg

Za individualni odvoz zgoraj navedenih odpadkov vas prosimo, da izpolnite spletni obrazec “Enkratno naročilo odvoza odpadkov“.

Opozarjamo:

Po veljavni republiški zakonodaji je kmetijsko gospodarstvo opredeljeno kot pravna in ne kot fizična oseba. Iz tega sledi, da mora imeti z izvajalcem odvozov odpadkov na določenem območju sklenjeno pogodbo o ravnanju z odpadki, ki nastajajo pri opravljanju dejavnosti. V primeru, da še niste vključeni v sistem odvoza odpadkov iz dejavnosti vas prosimo, da kontaktirate naša komercialista (Postojna/Pivka – Miloš Kavčič, tel.: 051 659 369; Kamnik/Komenda – Dragan Topić, tel.: 031 483 286).

Nisem prejel kuponov za naročilo brezplačnega odvoza kosovnih odpadkov, vseeno želim, da mi jih odpeljete.

V primeru, da niste prejeli kuponov za naročilo brezplačnega odvoza kosovnih odpadkov oziroma ste jih izgubili, lahko naročilo pošljete preko spletnega obrazca.

Bodite pozorni:

 • Na leto lahko brezplačno naročite 2 odvoza kosovnih odpadkov. Vsak nadaljnji odvoz vam bomo zaračunali po veljavnem ceniku.
 • Kupon, ki v tekočem letu ni izkoriščen, ni prenosljiv v naslednje leto oziroma postane neveljaven.
 • Kupon ne morete uporabiti za naročilo brezplačnega odvoza druge vrste odpadkov, npr. zelenega vrtnega odpada.
Niste mi spraznili rjave posode oziroma na obvestilu piše, da mi boste odvoz dodatno zaračunali.

V primeru, da vam na dan rednega odvoza določene vrste odpadkov, ni bila izpraznjena tipska posoda za ločeno zbiranje določene vrste odpadkov, nam to sporočite preko obrazca neopravljena storitev odvoza odpadkov. Take reklamacije obravnavamo prioritetno kar pomeni, da vas bo še v tekočem delovnem dnevu kontaktiral administrator iz Operativnega centra Kamnik oziroma Postojna in poskušal najti ustrezno rešitev.

Kar se tiče (ne)praznjenja posode za ločeno zbiranje biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in dodatnega zaračunavanja odvoza pa to velja za občane Postojne in Pivke. Namreč, v primeru, da boste v posodo za ločeno zbiranje biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov odvrgli tudi odpadke, ki tja nikakor ne sodijo (na primer embalaža, steklo, elektronska oprema, …), vam posode ne bomo izpraznili. Najprej vas bomo opozorili na nepravilno ravnanje in pozvali, da pravilno ločite odpadke (obvestilo v obliki nalepke). V primeru, da bodo tudi ob naslednjem odvozu odpadki nepravilno ločeni pa vam ponovno ne bomo spraznili posode oziroma bomo odvoz in praznjenje izvedli na dan pobiranja mešanih komunalnih odpadkov. Dodaten odvoz vam bomo zaračunali v skladu z veljavnim cenikom. O nepravilnem ravnanju bomo obvestili tudi pristojno občinsko nadzorno službo.

Zgoraj opisan postopek je usklajen z Občinama Postojna in Pivka in zapisan v 1. Odloku o načinu izvajanja gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov ter odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju občine Postojna (Uradni list RS, št. 108/08; 63. člen) ter 2. Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Pivka (Uradni list RS, št 73/09; 47. a člen).

63. člen

»Če povzročitelj odpadkov odlaga v embalažo za zbiranje bio-odpadkov nepravilno ločene odpadke, ki jih ni mogoče predati v končno oskrbo, izvajalec takih odpadkov na dan odvoza tovrstnih odpadkov ne prevzame, temveč jih prevzame na dan odvoza ostankov odpadkov. Pri tem povzročitelj odpadkov izvajalcu plača strošek prihoda (zbiranje in odvoz), ter dodatni strošek zbiranja in odvoza ter predpisano dajatev za odlaganje odpadkov, ob prevzemu na dan odvoza ostankov odpadkov. izvajalec to ugotovitev posreduje službi nadzora občine.«

47. a člen

»Če povzročitelj odpadkov odlaga v posodo za zbiranje bio-odpadkov oziroma posodo ali vrečko za zbiranje odpadne embalaže nepravilno ločene odpadke, ki jih ni mogoče predati v končno oskrbo, izvajalec takih odpadkov na dan odvoza tovrstnih odpadkov ne prevzame, temveč jih prevzame na dan odvoza ostankov odpadkov. pri tem povzročitelj odpadkov izvajalcu plača strošek prihoda (zbiranje in odvoz). Po prevzemu teh odpadkov na dan odvoza ostanka odpadkov, se povzročitelju dodatno obračuna strošek zbiranja, odvoza in odlaganja ter predpisano dajatev za odlaganje odpadkov. izvajalec to ugotovitev posreduje službi nadzora občine.«

Naloga izvajalca gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki je v prvi vrsti opozarjati na nepravilno ločevanje. Nivo ločevanja odpadkov je predvsem odraz zavedanja določene skupnosti o nujnosti gospodarnega ravnanja z naravnimi viri in ohranjanja vzdržnih bivanjskih pogojev.

Pri urejanju vrta se mi je nabral velik kup raznoraznih odpadkov (listje, veje, zemlja, …) in ne vem kam z njimi.

Manjše količine zelenega vrtnega odpada (listje, veje, ovenele rože, plevel, stara zemlja lončnic) lahko občani odložite v tipsko rjavo posodo za ločeno zbiranje biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov oziroma jih uporabite pri procesu nastajanja kompostnega kupa v kompostniku. Večje količine zelenega vrtnega odpada pa lahko občani oddate v zbirni center proti plačilu. Za sprejem večjih količin zelenega vrtnega odpada vam bomo zaračunali:

 1. Občina Kamnik iKomenda – trava in listje =  83,9 EUR/tono; veje = 28 EUR/tono.
 2. Občina Postojna – prevzem 1 tone znaša 98,6 EUR.
 3. Občina Pivka prevzem 1 tone znaša 100,7 EUR.

Obstaja pa tudi možnost naročila individualnega odvoza, kjer vam dostavimo zabojnik velikosti 5 oziroma 7 kubičnih metrov (komercialna ponudba).

Rad bi oddal gradbene odpadke pa ne vem komu in kako?

Občani Kamnika, Komende, Postojne in Pivke lahko gradbene odpadke oddate v ustrezen zbirni center. Zagotavljamo brezplačen prevzem manjših količin tovrstnih odpadkov, ki so rezultat gradbenih vzdrževalnih posegov v stanovanju oziroma gospodinjstvu, npr. obnova kopalnice. Prevzamemo tudi večje količine, vendar proti plačilu.

Strošek prevzema večjih količin gradbenih odpadkov:

 1. Občina Kamnik in Komenda: 34,3 EUR/tono.
 2. Občina Postojna in Pivka: prevzemna cena je stvar individualne ponudbe.

V primeru večjih sanacijskih del na objektih, ki jih izvaja zunanji izvajalec pa je le-ta dolžan poskrbeti za ustrezno končno oskrbo nastalih odpadkov.

Rad bi podal pohvalo.

Da se bo pohvaljena oseba lahko pohvalila s pohvalo oziroma da pohvala ne bo šla mimo neopažena s strani nadrejenih vas prosimo, da jo posredujete preko spletnega obrazca “Sporočilo (pohvala, drugo …)” oziroma po pošti na naslov: Publikus, d.o.o., LjubljanaVodovodna cesta 971000 Ljubljana.

Rad bi podal reklamacijo.

Reklamacijo lahko sporočite direktno uslužbencu v operativnem centru ali pa preko spletnega obrazca “drugo.

V primeru, da boste reklamacijo posredovali preko spletnega obrazca, bo reševanje potekalo na naslednji način:

 • Reklamaciji neopravljena storitev odvoza in poškodovana posoda za ločeno zbiranje odpadkov se obravnavata prioritetno (v tekočem delovnem dnevu vas bo poklical administrator iz Operativnega centra Kamnik / Postojna in poskušal najti ustrezno rešitev).
 • Za reševanje ostalih reklamacij si pridržujemo odzivni čas 5 delovnih dni.
Zakaj je pravzaprav potrebno ločevati odpadke?

Število prebivalstva na planetu narašča iz leta v leto. Človeštvo je izoblikovalo oziroma deluje po sistemu, ki narekuje vedno večje izkoriščanje naravnih virov in proizvajanje vedno novih raznoraznih izdelkov. Iz zapisanega sledi, da bodo količine nastalih odpadkov naraščale in eden izmed korakov, ki še zagotavlja vzdržnost našega modela bivanja je, da nastale odpadke preusmerimo v predelavo oziroma recikliranje in s tem omejimo izkoriščanje naravnih virov. Skratka, ločevanje odpadkov je obveza vsakega posameznika in obljuba prihodnjim rodovom, da bodo lahko izkusila bivanje na našem planetu v enaki ali boljši meri kot smo ga deležni v sedanjosti.

 Bodite pozorni:

 • Evropska zakonodaja s področja ravnanja s komunalnimi odpadki določa hierarhijo oziroma prednostni red ravnanja z odpadki. Pri ravnanju s posameznimi vrstami odpadkov je treba tako upoštevati naslednji vrstni red:
 1. preprečevanje nastajanja odpadka,
 2. priprava za ponovno uporabo,
 3. recikliranje,
 4. drugi postopki predelave (energetska izraba, na primer sosežig) in
 5. odstranjevanje odpadkov (na primer odlaganje).
 • Vsaka občina na območju Republike Slovenije ima s posebnim občinskim odlokom določen sistem ravnanja s komunalnimi odpadki, ki definira obveznosti občanov z vidika ločenega zbiranja odpadkov in obveznosti izvajalca odvozov.
Želim, da mi odpeljete kosovne odpadke.

Vse o načinu oddaje kosovnih odpadkov, si lahko preberete na tem mestu.

Zmanjkalo mi je rumenih vreč za ločeno zbiranje mešane odpadne embalaže.

Gospodinjstvom Kamnika, Postojne in Pivke, ki ločeno zbirajo mešano odpadno embalažo v rumenih vrečah, vsako jesen (oktober) razdelimo pripadajoče število paketov z rumenimi vrečami (glede na število članov v gospodinjstvu), ki zadostujejo za enoletno zbiranje omenjenega odpadka. Če ste bili pri razdeljevanju izvzeti, nam to sporočite preko obrazca “drugo“. V primeru, da vam zmanjka rumenih vreč, jih lahko kupite v naših zbirnih centrih (Zbirni center Postojna, Zbirni center Pivka, Zbirni center Suhadole) po ceni 2,24 €/paket (v enem paketu je 10 rumenih vreč).

Bodite pozorni:

 • Embalažo vedno izpraznimo in stisnemo, da zmanjšamo njeno prostornino.
 • Večji kosi embalaže, na primer plastenke pralnih sredstev večjih velikosti, se lahko na dan odvoza odložijo ob sami posodi oziroma rumeni vreči (ustreznejša rešitev je predvsem razrez na manjše kose in odlaganje v posodo oziroma rumeno vrečo). Ta izjema ne velja za odlaganje ob odgovarjajočo posodo v sklopu ekoloških otokov.
 • Odpeljali bomo le tisto ločeno zbrano mešano odpadno embalažo, ki je odložena v tipskih rumenih vrečah z logotipom našega podjetja.
vprašanje
odgovor

Spletno mesto uporablja piškotke, s pomočjo katerih lahko razločujemo med obiskovalci in izboljšujemo delovanje. Z uporabo spletnega mesta soglašate z uporabo piškotkov.
Se strinjam Informacije o piškotkih