Pogosta vprašanja

Ali ne mislite, da se bo zaradi odlaganja plenic v posodo za mešane komunalne odpadke, pri odvozu enkrat na štiri tedne, širil neznosen smrad, ki bo neprijeten za okolico (velja za celotno občino Komenda ter naselja Podgorje, Šmarca in Volčji Potok v občini Kamnik?

Glede na izkušnje z ravnanjem s tovrstnimi odpadki, plenice najbolj zaudarjajo prve tri dni, nato pa se neprijetne vonjave zmanjšujejo. Prav tako se lahko smradu izognemo z enostavnimi ukrepi kot so: odlaganje v dodatno vrečko in neprodušno zapiranje, nakup in uporaba različnih namenskih košev za odlaganje plenic, odlaganje blata iz pleničke v školjko, postavitev posode za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov na senčno mesto in tako naprej.

Ali se vam ne zdi, da bodo posode za ločeno zbiranje mešanih komunalnih odpadkov, pri odvozu enkrat na štiri tedne, pokale po šivih?

Bojazen, da obstoječe posode za ločeno zbiranje mešanih komunalnih odpadkov ne bodo zadostovale, je odveč. To dokazuje kontrola polnosti posod za ločeno zbiranje mešanih komunalnih odpadkov v naseljih Podgorje, Šmarca in Volčji Potok na območju občine Kamnik. V obdobju od septembra do decembra 2021 smo na tem območju izvedli poskusno zbiranje papirja in kartona ob spremenjeni pogostosti odvoza mešanih komunalnih odpadkov enkrat na štiri tedne. Kontrola polnosti posod na dan 30.12.2021 je pokazala, da so bile posode pri dveh tretjinah gospodinjstev zapolnjene 60 do 90 odstotno in popolnoma polne pri 18-ih odstotkih gospodinjstev.

Ali bo tudi letos potekala akcija zbiranja odpadne električne in elektronske opreme s premično zbiralnico?

Akcijo zbiranja odpadne električne in elektronske opreme (OEEO) s premično zbiralnico izvajamo 1-krat letno in sicer za prebivalce podeželja na območju občin Kamnik in Postojna. Več o ločenem zbiranju OEEO si lahko preberete na tej povezavi.

Akcijo izvedemo 1. soboto v septembru.

Ali lahko pri vas dobim kompostnik?

Trenutno ne nudimo nakupa kompostnika. V primeru promocijske akcije, vas bomo o možnosti nakupa obvestili preko običajnih medijev.

Ali sprejemate tudi odpadne gume?

Da. V skladu z Uredbo o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov (Uradni list RS, št. 33/17 in 60/18) imamo kot izvajalec javne službe zbiranja dolžnost prevzemati odpadne gume od fizičnih oseb, vendar le v količini do 50 kg letno. V zbirnem centru ne smemo prevzemati odpadnih gum od pravnih oseb. Vse prevzete odpadne gume brezplačno predamo družbam, ki zagotavljajo podaljšano odgovornost proizvajalcev.

Bodite pozorni:

 • Odpadne avtomobilske gume je možno oddati le direktno v zbirni center. Opozarjamo vas, da je oddaja odpadnih avtomobilskih gum v okviru oddaje kosovnih odpadkov prepovedana!!!
Ali sprejemate odpadke iz azbesta, na primer odslužene »salonitke«?

Uporabniki lahko odpadke iz azbesta, na primer odslužene »salonitke«, oddate v zbirni center. Ker tovrstni odpadki ne spadajo med komunalne odpadke iz gospodinjstev in ker pri ravnanju z njimi nastanejo dodatni stroški iz naslova primerne končne oskrbe, jih sprejemamo le proti plačilu.

Strošek prevzema ene (1) tone odpadkov iz azbesta znaša:

Občani Kamnika in Komende:

 • zaščiten: 344,40 EUR (DDV vključen)
 • nezaščiten: 361,50 EUR (DDV vključen)

Občani Postojne* in Pivke:

 • zaščiten: 382,60 EUR (DDV vključen)
 • nezaščiten: 399,70 EUR (DDV vključen)

*  občina Postojna svojim občanom krije znesek 155,25 EUR/tono brez DDV oz. 170,00 EUR/t z vključenim DDV. Razliko do polne cene, veljavne po ceniku, krije občan. VEČ O TEM.

Na splošno o azbestu:

Priprava in način oddaje odpadkov iz azbesta:

Biološko razgradljive kuhinjske odpadke želim zbirati v tipski rjavi posodi.

Če ne želite več zbirati biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov na način kompostiranja v lastnem vrtu z uporabo kompostnika oziroma bi želeli za zbiranje tovrstnih odpadkov uporabljati rjavo posodo vas prosimo, da izpolnite in posredujete obrazec “Naročilo posode za ločeno zbiranje biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov“.

Po prejemu naročila vas bomo najkasneje v dveh (2) delovnih dneh obvestili o datumu dostave zabojnika oziroma kdaj lahko zabojnik brezplačno prevzamete v zbirnem centru.

Kakšne so kazni za nepravilno ravnanje z odpadki?

Višina kazni za nepravilno ravnanje z različnimi vrstami odpadkov je odvisna od odločitve pristojnih občinskih organov in se od občine do občine razlikuje ter je definirana v občinskem odloku, po navadi v razdelku, kjer so opredeljene KAZENSKE DOLOČBE.

Kaj je komunalni odpadek?

Komunalni odpadek je odpadek iz gospodinjstev in njemu podoben odpadek iz trgovine, proizvodnih, poslovnih, storitvenih in drugih dejavnosti ter javnega sektorja.

Kaj je odpadek?
Odpadek je snov ali predmet, ki ga imetnik zavrže, namerava zavreči ali mora zavreči.
Kaj je to premična zbiralnica?
Premična zbiralnica je tovorno vozilo ali začasno urejen in pokrit prostor, opremljen za prepuščanje ločenih frakcij, ki so nevarni komunalni odpadki. S premično zbiralnico se lahko zbirajo tudi ostali ločeno zbrani odpadki, na primer odpadna električna in elektronska oprema.
Kaj je zbirno mesto in kaj prevzemno mesto?

Zbirno mesto je pokrit ali nepokrit prostor praviloma na zasebni površini ali v zasebnih prostorih, kjer povzročitelj odpadkov ločeno zbira in začasno hrani komunalne odpadke do oddaje odpadkov izvajalcu javne službe.

Prevzemno mesto je mesto praviloma na javni površini, kjer povzročitelj odpadkov prepušča v okviru zbirnega mesta ločeno zbrane komunalne odpadke izvajalcu javne službe. Prepuščanje odpadkov poteka po v naprej določenem urniku, ki je objavljen na spletni strani izvajalca javne službe. Ko gre za ločeno zbiranje komunalnih odpadkov v večstanovanjskem objektu, je lahko prevzemno mesto hkrati tudi zbirno mesto.

Bodite pozorni:

 • da je prevzemno mesto urejeno na način, da je na dan praznjenja posode za določeno vrsto odpadkov, v vseh vremenskih okoliščinah, dostopno za specialno smetarsko vozilo, ki opravlja praznjenje,
 • da med lokacijo prevzemnega mesta in mestom, kjer izvajalec zbiranja opravi praznitev posod za ločeno zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov, ni ovir (npr. robniki, stopnice, škarpe, korita …),
 • da je lahko prevzemno mesto oddaljeno od poti specialnega smetarskega vozila največ 10 m (Občina Postojna in Občina Pivka) oziroma 20 m (Občina Kamnik) oziroma 2 m (Občina Komenda),
 • da je za urejenost zbirnega in prevzemnega mesta odgovoren povzročitelj odpadkov oziroma lahko tudi izvajalec odvoza, v primeru, da je povzročil onesnaženje,
 • da mora povzročitelj odpadkov, na dan odvoza posamezne vrste odpadkov, premakniti posodo z odpadki iz zbirnega mesta na prevzemno mesto do 6. ure zjutraj (Občina Postojna, Občina Pivka in Občina Komenda) oziroma pred predvidenim praznjenjem (Občina Kamnik) ter jo po izpraznitvi v najkrajšem možnem času, še isti dan, prestaviti nazaj na zbirno mesto,
 • da je lahko zbirno mesto hkrati tudi prevzemno mesto.
Kako je z oddajo hladilnika, glasbenega stolpa, varčnih žarnic, in podobno?

Za tovrstne odpadke se uporablja skupni izraz odpadna električna in elektronska oprema (OEEO). To so vsi tisti proizvodi, ki za svoje delovanje potrebujejo električno energijo. Več o oddaji OEEO si lahko preberete tu.

Kakšne so obveznosti občana z vidika ravnanja s komunalnimi odpadki?

Občan je dolžan:

 • ločeno zbirati različne vrste komunalnih odpadkov v za to predvideni embalaži (posoda, vreča) in jih prepuščati izvajalcu odvozov odpadkov na točno določenih prevzemnih mestih v skladu z letnim koledarjem odvozov in obstoječim standardom ravnanja z različnimi komunalnimi odpadki,
 • vzdrževati čistočo na zbirnih in prevzemnih mestih ter gospodarno ravnati z embalažo (posodami) za ločeno zbiranje komunalnih odpadkov,
 • sporočati izvajalcu odvozov vse spremembe, ki vplivajo na obračun storitev ravnanja s komunalnimi odpadki (sprememba števila članov v gospodinjstvu, sprememba začasnega oziroma stalnega bivališča, sprememba plačnika storitev, in tako dalje …).

Bodite pozorni:

 • da so pokrovi posod za ločeno zbiranje različnih komunalnih odpadkov na zbirnih in prevzemnih mestih zaprti (zagotavljanje ustrezne higienske in estetske ravni),
 • da viške odpadkov odlagate le v tipske vreče izvajalca odvozov, v nasprotnem primeru odpadki ne bodo odpeljani (rdeče vreče za ločeno zbiranje mešanih komunalnih odpadkov in rumene vreče za ločeno zbiranje mešane odpadne embalaže),
 • da je v posode oziroma vreče za ločeno zbiranje odpadkov prepovedano odlagati naslednje odpadke:
  • nevarne odpadke (oddaja v okviru akcije zbiranja s premično zbiralnico ali direktno v zbirni center – velja za občane Postojne in Pivke),
  • gradbene odpadke in izolacijski material (oddaja v zbirni center),
  • kosovne odpadke (brezplačen odvoz na podlagi izpolnjenega kupona oziroma spletnega obrazca ali oddaja v zbirni center),
  • zeleni vrtni odpad (oddaja v zbirni center oziroma naročilo individualnega odvoza proti plačilu),
  • odpadke iz opravljanja dejavnosti (pomije, bolnišnične odpadke iz zdravstvenih in veterinarskih dejavnosti, odpadno folijo senenih bal, itd ..., oddaja na podlagi povpraševanja),
  • klavniške odpadke.
Kam lahko prinesem zbrane nevarne odpadke?

Vse o načinu oddaje nevarnih odpadkov, si lahko preberete na tem mestu.

Kdaj boste oprali in razkužili posode za ločeno zbiranje odpadkov?

V podjetju PUBLIKUS d.o.o. posedujemo specializirana smetarska vozila, ki omogočajo tudi pranje in razkuževanje posod za ločeno zbiranje različnih vrst odpadkov. Pranje posod se izvaja v spomladanskem in/ali jesenskem času, v skladu s terminskim planom.

Občina Postojna in Pivka:

 • 1-krat letno pranje posod za ločeno zbiranje mešanih komunalnih odpadkov, mešane odpadne embalaže, biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in posod nameščenih na “ekoloških otokih”.

Občina Kamnik in Komenda:

 • 2-krat letno pranje posod za ločeno zbiranje mešanih komunalnih odpadkov, mešane odpadne embalaže, biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in posod nameščenih na “ekoloških otokih”.
Kdo je imetnik komunalnih odpadkov?
Imetnik odpadkov je povzročitelj odpadkov ali pravna ali fizična oseba, ki ima odpadke v posesti.
Kdo je izvirni povzročitelj komunalnih odpadkov?
Izvirni povzročitelj komunalnih odpadkov je oseba, katere delovanje ali dejavnost povzroča nastajanje komunalnih odpadkov in je lahko:
 • izvirni povzročitelj iz gospodinjstva,
 • izvirni povzročitelj iz dejavnosti javne uprave in javnih storitev, in izvirni povzročitelj iz proizvodne dejavnosti, trgovine, poslovne dejavnosti, storitvene dejavnosti ali druge dejavnosti, ki ni dejavnost javne uprave in javnih storitev.
Mešano odpadno embalažo želim zbirati v tipski črni posodi z rumenim pokrovom.

Če ne želite več zbirati mešane odpadne embalaže v rumenih vrečah oziroma bi želeli za zbiranje tovrstnih odpadkov uporabljati posodo z rumenim pokrovom vas prosimo, da izpolnite spletni obrazec “Drugo.

Po prejemu naročila vas bomo najkasneje v dveh (2) delovnih dneh obvestili o datumu dostave zabojnika oziroma kdaj lahko zabojnik brezplačno prevzamete v zbirnem centru. 

Na kaj moram biti pozoren, ko pripeljem odpadke v zbirni center?

Vsak občan se mora zavedati, da na območju zbirnega centra nenehno potekajo delovni procesi ravnanja s komunalnimi odpadki, ki vključujejo tudi delo z zahtevnejšimi delovnimi stroji. Zaradi zagotavljanja varnosti tako zaposlenih kot obiskovalcev zbirnega centra je tako nujno, da celoten postopek oddaje odpadkov s strani občana poteka po točno določenem »protokolu«. Več o ločenem zbiranju odpadkov v zbirnem centru in postopku oddaje, si lahko preberete na tem mestu.

Ne vem kam naj odložim odpadno folijo od senenih bal in zaščitno mrežico.

V podjetju PUBLIKUS d.o.o. omogočamo sprejem odpadne folije od senenih bal v naših zbirnih centrih proti plačilu. Sprejemamo le folijo, ki ni prekomerno onesnažena. Strošek prevzema je naveden v ceniku komercialnih storitev.

Za individualni odvoz zgoraj navedenih odpadkov vas prosimo, da izpolnite spletni obrazecKomercialne storitve“.

Opozarjamo:

Po veljavni republiški zakonodaji je kmetijsko gospodarstvo opredeljeno kot pravna in ne kot fizična oseba. Iz tega sledi, da mora imeti z izvajalcem odvozov odpadkov na določenem območju sklenjeno pogodbo o ravnanju z odpadki, ki nastajajo pri opravljanju dejavnosti. V primeru, da še niste vključeni v sistem odvoza odpadkov iz dejavnosti vas prosimo, da izpolnite spletni obrazec "Vključitev v sistem ravnanja s komunalnimi odpadki".

Nisem prejel kuponov za naročilo brezplačnega odvoza kosovnih odpadkov, vseeno želim, da mi jih odpeljete.

V primeru, da niste prejeli kuponov za naročilo brezplačnega odvoza kosovnih odpadkov oziroma ste jih izgubili, lahko naročilo pošljete preko spletnega obrazca.

Bodite pozorni:

 • Na leto lahko brezplačno naročite 2 odvoza kosovnih odpadkov. Vsak nadaljnji odvoz vam bomo zaračunali po veljavnem ceniku.
 • Kupon, ki v tekočem letu ni izkoriščen, ni prenosljiv v naslednje leto oziroma postane neveljaven.
 • Kupon ne morete uporabiti za naročilo brezplačnega odvoza druge vrste odpadkov, na primer zelenega vrtnega odpada.
Niste mi spraznili posode za ločeno zbiranje odpadkov.

V primeru, da vam na dan rednega odvoza določene vrste odpadkov, ni bila izpraznjena tipska posoda za ločeno zbiranje določene vrste odpadkov, nam to sporočite preko obrazca "Neopravljena storitev odvoza odpadkov". Tovrstno reklamacijo obravnavamo prednostno kar pomeni, da vas bo še v tekočem delovnem dnevu kontaktiral administrator iz operativnega centra in poskušal najti ustrezno rešitev.

Pri urejanju vrta se mi je nabral velik kup biorazgradljivih odpadkov (listje, veje, zemlja, …) in ne vem kam z njimi.

Oddaja zelenega vrtnega odreza v zbirni center je brezplačna za tista gospodinjstva, ki so vključena v sistem ločenega zbiranja biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov po sistemu od vrat do vrat (uporaba rjave posode). Za ostala gospodinjstva in pravne osebe je oddaja tovrstnih odpadkov v zbirni center plačljiva v skladu s komercialnim cenikom.

Uporabnikom storitev nudimo tudi možnost naročila individualnega odvoza, kjer vam dostavimo zabojnik v velikosti 5 oziroma 7 kubičnih metrov. Če želite uporabiti to možnost, nam pošljite povpraševanje preko spletnega obrazca.

Rad bi oddal gradbene odpadke pa ne vem komu in kako?

Občani Kamnika, Komende, Postojne in Pivke lahko gradbene odpadke oddate v ustrezen zbirni center. Zagotavljamo brezplačen prevzem za:

OBČINA KAMNIK - do 2000 kg gradbenih odpadkov na posamezno gospodinjstvo oziroma v primeru večstanovanjskega objekta, do 2000 kg na enoto stanovanjana koledarsko leto.

OBČINA KOMENDA - količino gradbenih odpadkov, ki ne presega 1,5 kubičnega metra na posamezno gospodinjstvo na koledarsko leto.

OBČINA POSTOJNA - količino gradbenih odpadkov, ki v enem letu ne presega 2 dovoza s priklopnim vozilom skupne mase do 1.000 kg na posamezno gospodinjstvo oziroma v primeru večstanovanjskega objekta na enoto stanovanja.

OBČINA PIVKA - količino gradbenih odpadkov, ki ne presega 2 dovoza s priklopnim vozilom z maso do 750 kg na posamezno gospodinjstvo oziroma v primeru večstanovanjskega objekta na enoto stanovanja na koledarsko leto.

POZOR! V primeru večjih sanacijskih del na objektih, ki jih izvaja zunanji izvajalec, pa je le-ta dolžan poskrbeti za ustrezno končno oskrbo nastalih odpadkov.

Rad bi podal pohvalo.

Da se bo pohvaljena oseba lahko pohvalila s pohvalo oziroma da pohvala ne bo šla mimo neopažena s strani nadrejenih vas prosimo, da jo posredujete preko spletnega obrazca Drugo oziroma po pošti na naslovPublikus d.o.o.Vodovodna cesta 971000 Ljubljana.

Rad bi podal reklamacijo.

Reklamacijo lahko sporočite direktno uslužbencu v operativnem centru ali pa preko spletnih obrazcev Neopravljena storitev odvoza in Drugo.

V primeru, da boste reklamacijo posredovali preko spletnega obrazca, bo reševanje potekalo na naslednji način:

 • Reklamaciji neopravljena storitev odvoza in poškodovana posoda za ločeno zbiranje odpadkov obravnavamo prioritetno (v tekočem delovnem dnevu vas bo poklical administrator iz Operativnega centra Kamnik / Postojna in poskušal najti ustrezno rešitev).
 • Za reševanje ostalih reklamacij si pridržujemo odzivni čas 5 delovnih dni.
V našem gospodinjstvu imamo dojenčka oz. starostnika in veliko plenic. Odvoz mešanih komunalnih odpadkov enkrat na štiri tedne je občutno premajhen. Kaj naj naredimo (velja za celotno občino Komenda ter naselja Podgorje, Šmarca in Volčji Potok v občini Kamnik?

V tem primeru imate možnost dostave in brezplačne uporabe dodatne posode za mešane komunalne odpadke. Uporaba dodatne posode je omejena na najmanj 2 leti pri novorojenčku oziroma dokler bo obstajala potreba pri odrasli osebi.

Zakaj ste uvedli pogostost praznjenja posod za ločeno zbiranje mešanih komunalnih odpadkov enkrat na štiri tedne (velja za celotno občino Komenda ter naselja Podgorje, Šmarca in Volčji Potok v občini Kamnik?

Zmanjšanje pogostosti praznjenja črne posode s črnim pokrovom je posledica tega, da so črne posode s črnim pokrovom pri večini gospodinjstev, ki dosledno ločujejo odpadke, nezapolnjene ob sedanji pogostosti praznjenja, to je enkrat na 2 tedna. To se je zgodilo zaradi tega, ker smo iz črne posode s črnim pokrovom tekom let in s širitvijo košarice storitev izločili mešano odpadno embalažo, biološko razgradljive kuhinjske odpadke in nazadnje še papir in karton, ki jih prav tako zbiramo v ločenih posodah po sistemu "od vrat do vrat".

Zmanjšanje pogostosti odvoza je nujno, če želimo racionalizirati odvoze odpadkov in zmanjšati skupno količino zbranih mešanih komunalnih odpadkov, ki morajo biti v skladu z zakonodajo ločeno zbrani ter mehansko in biološko obdelani v centru za ravnanje z odpadki in predstavljajo bistven del skupnega stroška za ravnanje s komunalnimi odpadki. Samo na ta način bomo lahko na dolgi rok zagotavljali stabilno skupno ceno položnic. 

Zakaj je pravzaprav potrebno ločevati odpadke?

Število prebivalstva na planetu narašča iz leta v leto. Človeštvo je izoblikovalo oziroma deluje po sistemu, ki narekuje vedno večje izkoriščanje naravnih virov in proizvajanje vedno novih raznoraznih izdelkov. Iz zapisanega sledi, da bodo količine nastalih odpadkov naraščale in eden izmed korakov, ki še zagotavlja vzdržnost našega modela bivanja je, da nastale odpadke preusmerimo v predelavo oziroma recikliranje in s tem omejimo izkoriščanje naravnih virov. Skratka, ločevanje odpadkov je obveza vsakega posameznika in obljuba prihodnjim rodovom, da bodo lahko izkusila bivanje na našem planetu v enaki ali boljši meri kot smo ga deležni v sedanjosti.

 Bodite pozorni:

 • Evropska zakonodaja s področja ravnanja s komunalnimi odpadki določa hierarhijo oziroma prednostni red ravnanja z odpadki. Pri ravnanju s posameznimi vrstami odpadkov je treba tako upoštevati naslednji vrstni red:
 1. preprečevanje nastajanja odpadka,
 2. priprava za ponovno uporabo,
 3. predelava oz. recikliranje,
 4. drugi postopki predelave (energetska izraba, na primer sosežig) in
 5. odstranjevanje odpadkov (na primer odlaganje).
 • Vsaka občina na območju Republike Slovenije ima s posebnim občinskim odlokom določen sistem ravnanja s komunalnimi odpadki, ki definira obveznosti občanov z vidika ločenega zbiranja odpadkov in obveznosti izvajalca odvozov.
Želim, da mi odpeljete kosovne odpadke.

Vse o načinu oddaje kosovnih odpadkov, si lahko preberete na naslednji povezavi.

Zmanjkalo mi je rumenih vreč za ločeno zbiranje mešane odpadne embalaže.

Gospodinjstvom Kamnika, Postojne in Pivke, ki ločeno zbirajo mešano odpadno embalažo v rumenih vrečah, vsako jesen razdelimo pripadajoče število paketov z rumenimi vrečami (glede na število članov v gospodinjstvu), ki zadostujejo za enoletno zbiranje omenjenega odpadka. Če ste bili pri razdeljevanju izvzeti, nam to sporočite preko obrazca Drugo. V primeru, da vam zmanjka rumenih vreč, jih lahko kupite v naših zbirnih centrih po ceni 2,42 EUR na paket (v enem paketu je 13 rumenih vreč).

Spletno mesto uporablja piškotke, s pomočjo katerih lahko razločujemo med obiskovalci in izboljšujemo delovanje. Z uporabo spletnega mesta soglašate z uporabo piškotkov.
Se strinjam Informacije o piškotkih