Kdo smo

glava zavihka - KDO SMO 4

KRATEK OPIS NASTANKA DRUŽBE

Družba PUBLIKUS d.o.o. je bila ustanovljena leta 1991 v slovensko – avstrijski navezi, takrat še kot PUBLICUS, d.o.o., Ljubljana. V tistem času je bila pionir v slovenskem prostoru na področju ravnanja z odpadki. Leta 1995 jo je kupil nemški koncern Scheele, vendar pa jo je poslovna politika lastnika pripeljala na rob stečaja. Marca 2005 jo je v 100 % deležu kupilo slovensko podjetje HIS, d.o.o., Ljubljana. Poslovno leto 2005 je bilo za družbo PUBLICUS, d.o.o., Ljubljana leto sanacij in popolne reorganizacije, zaradi skorajšnjega stečaja je poslovanje potekalo v precej oteženih razmerah. V obdobju od marca 2008 do junija 2016 je bila družba v večinski lasti in del sistema Gorenje d.d (divizija Ekologija), ko je ponovno prešla v 100 % last podjetja HIS, d.o.o., Ljubljana. Zadnja sprememba se je zgodila 25.1.2017, ko je 100 % delež kot fizična oseba prevzel Slavko Hrženjak, ki v družbi opravlja vlogo direktorja.

Podjetje PUBLIKUS d.o.o. je tudi 100 % lastnik podjetja EKOGOR d.o.o., ki je bilo ustanovljeno z namenom izgradnje objekta za obdelavo odpadkov na lokaciji Mala Mežakla v občini Jesenice ter za izvajanje občinske gospodarske javne službe obdelave mešanih komunalnih odpadkov v skladu z zakonom o varstvu okolja. 

ORGANI VODENJA IN UPRAVLJANJA

Direktor podjetja: Slavko Hrženjak
Prokurist: Ivan Hrženjak

PREDSTAVITEV DEJAVNOSTI DRUŽBE

Osnovna dejavnost družbe PUBLICUS, d.o.o., Ljubljana je gospodarjenje z različnimi vrstami odpadkov. Na območju občin Postojna, Pivka, Kamnik in Komenda izvajamo obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na podlagi sklenjenih koncesijskih pogodb. V redni odvoz odpadkov je vključenih približno 58.000 uporabnikov in vse proizvodne in storitvene dejavnosti ter javne ustanove z omenjenih območij.

DEJAVNOST DRUŽBE:

 • ločeno zbiranje mešanih komunalnih odpadkov po sistemu “od vrat do vrat”,
 • ločeno zbiranje mešane odpadne embalaže po sistemu “od vrat do vrat”,
 • ločeno zbiranje biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada po sistemu “od vrat do vrat” ali na način kompostiranja v lastnem vrtu,
 • ločeno zbiranje komunalnih odpadkov na zbiralnicah ločenih frakcij oziroma ekoloških otokih,
 • ločeno zbiranje kosovnih odpadkov na poziv povzročitelja odpadkov,
 • ločeno zbiranje nevarnih odpadkov v zbiralnici ali s premično zbiralnico (akcije zbiranja),
 • ločeno zbiranje odpadne električne in elektronske opreme s premično zbiralnico (akcije zbiranja),
 • ločeno zbiranje odpadnih oblačil in tekstila,
 • ločeno zbiranje vseh komunalnih odpadkov v zbirnem centru,
 • ločeno zbiranje odpadkov, ki nastanejo v dejavnostih (obrt, industrija, gostinstvo, trgovina, javne ustanove, …),
 • razvrščanje, prebiranje in predelava komunalnih odpadkov v sortirnici ali predaja odpadkov v obdelavo,
 • mehansko-biološka obdelava mešanih komunalnih odpadkov v Centru za ravnanje z odpadki Mala Mežakla, 
 • upravljanje odlagališč nenevarnih odpadkov,
 • ozaveščanje občanov o gospodarnem ravnanju s komunalnimi odpadki.

IZVAJAMO:

 • kompletne storitve ravnanja s komunalnimi odpadki po EU standardih v obliki podelitve koncesije (minimalno obdobje 10 let), javno – zasebnega partnerstva ali »joint venture« posla,
 • svetovanje o konceptih ravnanja z odpadki.

VIZIJA DRUŽBE

Vizija družbe PUBLICUS, d.o.o., Ljubljana je aktivno delovati pri uvajanju modernih konceptov ravnanja z odpadki v slovenskem prostoru. To pomeni ponujati in izvajati rešitve za preprečevanje, zmanjševanje, recikliranje in šele potem odstranjevanje odpadkov. Povsod, kjer delujemo, razvijamo in izvajamo procese s katerimi varujemo okolje, skrbimo za kakovostno in pravočasno izvajanje naših storitev ter posledično za zadovoljstvo naših strank. Vizijo družbe stalno prilagajamo zakonskim zahtevam in standardom EU. 

POLITIKA VAROVANJA OSEBNIH PODATKOV

Politiko varovanja osebnih podatkov izvajamo v skladu z internimi akti podjetja in veljavno evropsko ter republiško področno zakonodajo.