Poslovna politika podjetja

glava zavihka - POSLOVNA POLITIKA 2

Osnovna dejavnost podjetja PUBLIKUS d.o.o. je gospodarjenje z različnimi vrstami odpadkov v okviru izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov. Za izvajanje teh služb imamo s posameznimi občinami sklenjene koncesijske pogodbe (Občine Kamnik, Komenda, Postojna, Pivka). Poleg tega aktivno delujemo pri uvajanju modernih konceptov ravnanja z odpadki v slovenskem prostoru ter doseganju predpisanih standardov ravnanja z odpadki. Politika podjetja je osredotočena na kakovostno izvajanje storitev in varovanje okolja. S tem stalno izboljšujemo vse naše storitve, s čimer dosegamo visok nivo zadovoljstva naših strank in drugih zainteresiranih. Temu vodilu se prilagaja vsa naša dejavnost, ki je izražena v naslednjih alinejah:

  • Pri svojem delu smo predani načelom trajnostnega razvoja in preprečevanju onesnaževanja okolja ter si prizadevamo za vključitev teh načel v delo na področju ravnanja z odpadki.
  • S kakovostnimi in pravočasnimi storitvami skrbimo za zadovoljstvo strank in za doseganje njihovih zahtev.
  • Z ločenim zbiranjem odpadkov na izvoru se aktivno vključujemo v varovanje okolja, saj s tem zmanjšujemo količine odloženih odpadkov na odlagališčih, industriji pa zagotavljamo stalen vir surovin za predelavo ali ponovno uporabo.
  • Gospodarno ravnamo z materiali in energijo.
  • Spremljamo sodobne tehnološke dosežke na področju ravnanja z odpadki z namenom izboljšanja kakovosti, varovanja okolja ter preprečevanja nevarnosti in tveganj pri delu.
  • Skrbimo za kakovost notranjih odnosov in usposobljenost zaposlenih, saj le zadovoljni sodelavci pripomorejo k doseganju zastavljenih ciljev.
  • Aktivno sodelujemo pri dvigu okoljske ozaveščenosti strank ter smo odprti za obojestransko komuniciranje z vso zainteresirano javnostjo.
  • Spremljamo in izpolnjujemo zahteve veljavne zakonodaje, predpisov, standardov ter drugih zahtev Republike Slovenije in Evropske Unije vezanih na dejavnost podjetja.

Ljubljana, 25.2.2016
PUBLIKUS d.o.o.

Direktor: Slavko Hrženjak