Snaga, d.o.o. povišala cene storitev obdelave in odlaganja odpadkov

Obvezni gospodarski javni službi obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov z območja Občine Kamnik in Občine Komenda izvaja Snaga JP d.o.o. iz Ljubljane. V Regijskem centru za ravnanje z odpadki Ljubljana (RCERO Ljubljana) tako poteka obdelava ločeno zbranih mešanih komunalnih odpadkov, tistih, ki jih uporabniki storitev ravnanja z odpadki odlagate v črne posode s črnim pokrovom.

 

Svet RCERO, organ, ki je pristojen za potrjevanje cen storitev obdelave in odlaganja odpadkov v RCERO Ljubljana, je na svoji 6. dopisni seji, ki je potekala dne 12. marca 2019, potrdil povišanje cen in sicer v povprečju za 22 %. Za uporabnike storitev ravnanja z odpadki na območju Občine Kamnik in Občine Komenda to pomeni, da se bo skupna faktura za opravljene storitve ravnanja z odpadki v povprečju povišala za dobrih 9 %. Hkrati smo izvedli tudi količinski poračun, ki je posledica večje količine zbranih in predanih mešanih komunalnih odpadkov v RCERO Ljubljana.

 

Snaga, d.o.o. je v svoji obrazložitvi na 3. seji Občinskega sveta Občine Kamnik (20.2.2019) in na 4. seji Občinskega sveta Občine Komenda (7.3.2019) kot glavne razloge za povišanje cen navedla:

 

  • Povišanje stroškov končne obdelave tako imenovane gorljive frakcije odpadkov. Po obdelavi mešanih komunalnih odpadkov namreč ostane 75-80 % gorljive frakcije za katero je potrebno plačevati predelovalcem, ki so praviloma toplarne in cementarne. Zaradi pomanjkanja objektov, primernih za termično izrabo gorljivih frakcij, tako v Sloveniji kot tudi v Evropi, prevzemna cena ves čas narašča. Cena prevzema gorljivih frakcij se je tako v zadnjih treh letih povečala za več kot 100 %, napovedi za naslednja leta pa prav tako niso spodbudne.
  • Nižji prihodki od prodaje sekundarnih surovin. Delež izsortiranih sekundarnih surovin iz mešanih komunalnih odpadkov predstavlja 8-10 % produktov obdelave mešanih komunalnih odpadkov. Zaradi izboljšanega ločenega zbiranja komunalnih odpadkov, je izsortiran bistveno manjši delež sekundarnih surovin, kot je bilo načrtovano, prav tako so nižje prodajne cene tovrstnih materialov od načrtovanih.
  • Bistveno višji neposredni stroški materiala in storitev za izvajanje dejavnosti in nižje dosežene količine sprejetih odpadkov v obdelavo od predvidenih. Nižje dosežene količine so posledica počasnejšega postopnega vključevanja posameznih občin, ki so pristopile v RCERO Ljubljana in z območja katerih so se začeli dovažati odpadki. Višji neposredni stroški pa izhajajo predvsem iz hitre rasti stroškov oddaje produktov obdelave komunalnih odpadkov, ki je ni bilo mogoče predvideti.

V primeru kakršnih koli dodatnih pojasnil povezanih s povišanjem cen vas prosimo, da se direktno obrnete na podjetje Snaga, d.o.o.

T: 01 477 96 00; F: 01 477 97 30; E: snagalj@snaga.si

Objavljeno v Obvestila in novice