Nov obračun storitev ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Kamnik

Spoštovani občani Občine Kamnik!

Občinski svet Občine Kamnik je v letu 2016 potrdil nov način obračunavanja in nove cene storitev ravnanja s komunalnimi odpadki na območju Občine Kamnik, ki stopa v veljavo s 1.1.2017. Nov način obračunavanja in nove cene storitev so posledica uskladitve z veljavno republiško zakonodajo.

S tem se nadaljuje proces širjenja košarice storitev ločenega zbiranja različnih vrst odpadkov, ki se je začel v letu 2009 z uvedbo dodatne posode za ločeno zbiranje mešane odpadne embalaže, nadaljeval v letu 2012 s podpisom nove koncesijske pogodbe in dodatno razširitvijo storitev (dodatna akcija zbiranja nevarnih odpadkov s premično zbiralnico, dodatna akcija zbiranja odpadne električne in elektronske opreme s premično zbiralnico, ločeno zbiranje odpadnih oblačil in tekstila, dobropis v višini 8 EUR/kupon v primeru lastnega dovoza kosovnih odpadkov v Zbirni center Suhadole, …) in se bo nadaljeval tudi v bodoče, ko bomo skupaj z vami poskušali iz odpadkov, ki nastajajo v vašem gospodinjstvu, še dodatno izločiti tiste, ki so primerni bodisi za recikliranje bodisi za kakšno drugo obliko obdelave (termična izraba), z namenom ohranjanja omejenih naravnih virov, ki so nam na voljo.

Z dodajanjem storitev ločenega zajema različnih vrst komunalnih odpadkov skupaj z vami uspešno zasledujemo cilj zmanjševanja količin mešanih komunalnih odpadkov, ki romajo v črno posodo. Nov način obračunavanja tako posledično prinaša tudi zamenjavo obstoječih črnih posod za manjše, upoštevaje število članov v posameznem gospodinjstvu in normativ za namestitev 20 L/osebo. Obstoječe posode so bile namreč nameščene še v času, ko ni bilo ločenega zbiranja odpadkov in so za današnje potrebe in razmere prevelike. Posode bomo začeli zamenjevati v mesecu februarju in sicer v sklopu rednega praznjenja črnih posod. Z zamenjavo vas skušamo tudi vzpodbuditi k še boljšemu ločevanju oziroma, da boste še enkrat premislili preden boste odpadek odložili v črno posodo.

Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. list RS, št. 87/12 in št. 109/12) določa, da je strošek celotne košarice storitev ravnanja s komunalnimi odpadki obračunan kot strošek ravnanja z mešanimi komunalnimi odpadki oz. glede na velikost nameščene črne posode. Izjema so biološki odpadki, ki se obračunajo ločeno. Kljub temu, da se košarica storitev ločenega zbiranja različnih vrst odpadkov povečuje iz leta v leto in se posledično povečujeta obseg dela in potrebna infrastruktura za izvajanje vseh storitev, se na račun zmanjševanja količin mešanih komunalnih odpadkov in izločevanja koristnih odpadkov povprečna vrednost košarice storitev na uporabnika zmanjšuje in se bo ob predpostavki doslednega ločevanja zmanjševala tudi v bodoče.

NAMESTITEV USTREZNE POSODE

Nov Microsoft Word Document

* Pri 1 in 2-članskem gospodinjstvu se namesti posoda prostornine 80 L, obračuna pa se polovična pogostost praznjenja (dejansko se obračuna prostornina 40 L).

V skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. list RS, št. 87/12 in št. 109/12), vas uporabnike seznanjamo še:

Objavljeno v Obvestila in novice